ALGEMENE VOORWAARDEN

ARTIKEL 1. DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Activiteit: een enkelvoudige actieve bezigheid die door de organisator wordt aangeboden. In deze voorwaarden wordt onder activiteit ook verstaan: diensten of het bieden van faciliteiten of materiaal en andere handelingen die door de organisator worden verricht ten behoeve van de opdrachtgever. Dat kan bijvoorbeeld zijn de verhuur van materiaal of de bemiddeling van maaltijden en verblijfplaats.
 2. Arrangement: een dienst of activiteit, of een combinatie van diensten en/of activiteiten die door een organisator wordt aangeboden.
 3. Bedrag van de overeenkomst: de som van de prijs van het arrangement of de activiteiten die door de organisator geleverd worden.
 4. Deelnemer: iedere natuurlijke persoon die feitelijk deelneemt aan of gebruik maakt van een arrangement of activiteit.
 5. evenement: Een georganiseerde of aangeboden combinatie van activiteiten waaronder mede begrepen het geven van instructies en het (laten) begeleiden van het activiteitenprogramma.
 6. Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die voor zichzelf dan wel ten behoeve van derden een overeenkomst sluit met de organisator of gebruik maakt van arrangementen, activiteiten, diensten of materiaal van de organisator.
 7. Organisator: degene die, in uitoefening van zijn bedrijf, arrangementen of activiteiten aanbiedt aan individuele personen of aan een groep personen.
 8. Overeenkomst: de overeenkomst waarbij een organisator zich jegens een opdrachtgever verplicht tot het leveren van een activiteit.
 9. Uitvoerende bedrijven: een bedrijf dat door de organisator is benaderd een activiteit uit te voeren en/of te begeleiden en/of een faciliteit te bieden.
 10. Vertegenwoordiger: De natuurlijke persoon die uit naam van Wavevents optreedt bij een activiteit of evenement, daaronder wordt mede begrepen instructeurs, trainers en/of (bege)leiders.

ARTIKEL 2. WERKINGSFEER

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten, offertes, aanbiedingen en overeenkomsten door of namens de organisator uitgevoerd, tenzij in de overeenkomst met de opdrachtgever op verzoek afwijkende bepalingen zijn opgenomen.
 2. De opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden door het aangaan van een overeenkomst met de organisator of het feitelijk deelnemen aan een arrangement of activiteit van de organisator of door het betalen van de overeengekomen prijs dan wel een deel hiervan.
 3. Bij strijdigheid van deze voorwaarden met algemene voorwaarden van de opdrachtgever prevaleren de voorwaarden van de organisator, tenzij de organisator en de opdrachtgever uitdrukkelijk anderszins overeenkomen en dit contractueel is vastgelegd.
 4. De organisator is alleen gebonden aan de overeenkomst en/of wijzigingen daarvan en/of aanvullingen daarop, als de opdrachtgever middels onze online accordeer functie met naam en handtekening de offerte heeft geaccordeerd of direct via de website heeft geboekt en dus betaald.

ARTIKEL 3 TOTSTANDKOMING EN INHOUD VAN DE OVEREENKOMST

 1. Ieder aanbod of offerte in welke vorm dan ook, is vrijblijvend en kan bij het afsluiten van de overeenkomst of binnen uiterlijk 2 werkdagen hierna worden herroepen. Aanbiedingen of offertes blijven geldig gedurende een periode van 14 dagen.
 2. De overeenkomst komt tot stand doordat opdrachtgever via onze online accordeer functie of middels direct te betalen via onze website het aanbod of de aanbieding aanvaardt. De Opdrachtgever ontvangt, per email een schriftelijke bevestiging van de Overeenkomst.
 3. De inhoud van de overeenkomst wordt mede bepaald door gegevens in de voor dat seizoen geldende publicaties van de organisator. De organisator zal hierin vermelden welke activiteiten zijn inbegrepen, hoeveel deelnemers er zullen zijn en welk bedrag betaald moet worden. Kennelijke fouten en vergissingen in een publicatie van de organisator zijn niet bindend. De organisator kan niet worden gehouden aan voorlichtingsmateriaal dat onder verantwoordelijkheid van derden is uitgegeven.
 4. De opdrachtgever is verplicht voor of uiterlijk bij de totstandkoming van de overeenkomst alle persoonlijke omstandigheden van zichzelf en/of degenen namens wie hij de overeenkomst aangaat aan de organisator of de vertegenwoordiger van de organisator te melden voor zover deze van invloed kunnen zijn op een goed verloop van het arrangement of activiteit. Deze verplichting geldt met name voor alle relevante medische, conditionele of bijzondere psychische aandoeningen of bijzonderheden.
 5. De opdrachtgever kan desgewenst voorkeuren en / of verzoeken opgeven. Voor zover mogelijk zal organisator trachten hiermee rekening te houden.
 6. Wijzigingen of aanvullingen op de Overeenkomst kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen.
 7. Degene die namens een ander een overeenkomst aangaat met organisator is jegens organisator hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit die overeenkomst voortvloeien.
 8. De opdrachtgever en de deelnemer zijn verplicht om op eerste verzoek van organisator een geldig identificatiebewijs te tonen.

ARTIKEL 4. PRIJS

 1. Op verzoek van de opdrachtgever brengt Wavevents een offerte uit voor een in overleg overeengekomen activiteit of evenement. 
 2. De prijs voor de activiteiten wordt vastgesteld op basis van het aantal personen en de duur van een activiteit. 
 3. Door opdrachtgever gemaakte kosten voor vervoer en parkeren zijn voor rekening van de opdrachtgever, tenzij anders is overeengekomen.

ARTIKEL 5. BETALING EN FACTURERING

 1. De opdrachtgever wordt geacht uiterlijk 3 dagen na het event de factuurgegevens en eventueel het PO nummer + verplichte informatie voor op de factuur op eigen initiatief te verstrekken.
 2. Als opdrachtgever vereist dat organisator gegevens aanlevert aan opdrachtgever tbv betaling of goedkeuring van de factuur alvorens het betalingsproces in gang kan worden gezet brengt organisator hier eenmalig €50,- administratiekosten voor in rekening.
 3. Voor elke aanpassing aan de factuur die gemaakt moet worden door niet of onvolledig verstrekte informatie van opdrachtgever brengt organisator €15,- administratiekosten in rekening.
 4. E-facturen kunnen wij kosteloos versturen vanuit ons eigen boekhoudsysteem Visma E-accounting. Indien deze koppeling niet wordt geaccepteerd of onvoorziene technische problemen oplevert aan de zijde van de opdrachtgever waardoor telefonisch of mailcontact noodzakelijk is, zijn wij genoodzaakt de uren die onze boekhouder factureert op de factuur aan opdrachtgever bij te voegen. Het uurtarief bedraagt €65,- ex btw.
 5. Bij een boeking zonder aanvullende horeca reservering met een drankrekening op nacalculatie dient de factuur uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de factuur betaald te zijn.
 6. Bij een boeking met aanvullende horeca reservering met een drankrekening op nacalculatie ontvangt de klant na afloop van het arrangement of de activiteit, zodra de organisator de horeca factuur heeft ontvangen, de complete factuur. Mits de horeca factuur niet al ter plekke is voldaan. Deze dient dan uiterlijk 14 dagen na het ontvangen van de factuur betaald te zijn.
 7. Een opdrachtgever die niet tijdig betaalt is van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. De organisator is in dit geval gerechtigd de overeenkomst te ontbinden of volledige nakoming te vorderen. De organisator is gerechtigd aanvullende schadevergoeding te vorderen voor alle ter zake van de overeenkomst reeds gemaakte kosten.
 8. De opdrachtgever wordt gehouden tot vergoeding van alle redelijke kosten van de inning van de vordering, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke.

ARTIKEL 6. WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST DOOR DE OPDRACHTGEVER

 1. De opdrachtgever kan tot 7 dagen voor aanvang van de activiteit of het evenement verzoeken de overeenkomst te wijzigen, daaronder mede begrepen het wijzigen van het aantal deelnemers. Organisator accepteert een maximale afname van 15% ten opzicht van het geoffreerde aantal deelnemers. Indien Wavevents niet in staat is het verzoek te honoreren dan zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk en gemotiveerd worden geïnformeerd. Uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de activiteit of het evenement wordt de overeenkomst en het aantal personen als definitief beschouwd. Indien het aantal deelnemers op de dag van uitvoering hoger is dan het doorgegeven aantal in de Overeenkomst zal dit worden nagefactureerd tegen de afgesproken prijs persoon.
 2. Een deelnemer kan zich, na toestemming van de opdrachtgever, gedurende de activiteit of het evenement laten vervangen door een ander. De plaatsvervanger moet op risico van de opdrachtgever voldoen aan alle aan de overeenkomst verbonden voorwaarden en verplichtingen. en eventuele relevante medische, conditionele of bijzondere psychische aandoeningen of bijzonderheden moeten bij de organisator gemeld worden.

ARTIKEL 7. WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST DOOR DE ORGANISATOR

 1. Op grond van gewichtige, onverwijld aan de opdrachtgever mede te delen, omstandigheden is Wavevents gerechtigd de aangeboden activiteit of het evenement aan te vullen, te wijzigen of te annuleren. Wavevents is verplicht de opdrachtgever een alternatief aan te bieden van een vergelijkbare prijs binnen een straal van maximaal 1km van de plaats waar de originele activiteit of het evenement zou plaatsvinden. Dit alternatief wordt op voorhand bepaald middels het vaststellen van een reserveactiviteit
 2. De opdrachtgever kan de wijziging alleen afwijzen, indien er van tevoren geen reserveactiviteit is vastgesteld. Indien de opdrachtgever de wijziging afwijst dient dit zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval 7 dagen voor de datum van de activiteit of het evenement te worden gemeld. De opdrachtgever heeft in dit geval recht op volledige restitutie van het gedeelte van het bedrag dat betrekking heeft op de geannuleerde onderdelen van het arrangement.
 3. Het arrangement of de activiteit vindt in principe ook bij slecht weer doorgang, tenzij hierover vooraf schriftelijk andere afspraken zijn gemaakt. Het uitvoerende bedrijf zal zich bij slecht weer inspannen het programma zodanig aan te passen dat de hinder voor deelnemers wordt beperkt. Binnen activiteiten vinden in ieder geval doorgang. Buitenactiviteiten kunnen door de organisator tot 24 uur voor aanvang van het arrangement of de activiteit worden geannuleerd indien het doorgaan ervan volgens het uitvoerende bedrijf niet zinvol is of niet uit te voeren is in verband met o.a. de veiligheid. Mits vooraf geen reserveactiviteit voor de geannuleerde buitenactiviteiten is afgesproken zal de organisator alsnog een voorstel doen.
 4. De uitvoering van het overeengekomen is afhankelijk van plaatselijke (weer)omstandigheden. Deelnemers aan arrangementen of activiteiten die niet begeleid worden door de organisator zijn zelf verantwoordelijk voor een programmawijziging indien de situatie dat vereist. Bij arrangementen of activiteiten onder leiding van een uitvoerend bedrijf van de organisator heeft deze het recht het programma in overleg met de deelnemers te wijzigen indien de situatie dit vereist.

ARTIKEL 8. ANNULERING DOOR OPDRACHTGEVER

 1. De opdrachtgever wordt aangeraden een annuleringsverzekering, een ongevallenverzekering en/of een reisverzekering af te sluiten.
 2. De opdrachtgever kan het arrangement of de activiteit enkel schriftelijk of per email annuleren.
 3. Wij accepteren een maximale afname van het deelnemersaantal t.o.v de offerte van 15%.
 4. Aangezien er per evenement kosten worden gemaakt m.b.t. administratie, inkoop, personeelsplanning e.d zullen er bij annulering kosten in rekening worden gebracht. Indien u als contractant het deels aanbetaalde of de ondertekende offerte van een evenement onverhoopt moet annuleren gelden de volgende regels m.b.t de betaling;
  • – Bij annulering tot 30 dagen voor aanvang van het evenement dient u 25% van het totaalbedrag te voldoen.
  • – Bij annulering tot 14 dagen voor aanvang van het evenement dient u 35% van het totaalbedrag te voldoen.
  • – Bij annulering tot 7 dagen voor aanvang van het evenement dient u 50% van het totaalbedrag te voldoen.
  • – Bij een annulering 7 dagen of korter voor aanvang van het evenement dient u 100% van het totaalbedrag te voldoen.
  • Deze staffel geldt voor annulering van het hele evenement en niet voor annulering van individuele deelnemers
 5. Het definitieve aantal deelnemers dient uiterlijk 7 dagen voor aanvang van het evenement vermeldt te worden. Mocht het aantal op de dag van het evenement zelf onverhoopt minder zijn, dan zal alsnog het laatst vermelde aantal gebruikt worden op de factuur. Dit vanwege de bijbehorende gemaakte kosten m.b.t personeelsplanning en inkoopkosten. Een groter aantal deelnemers wordt altijd achteraf alsnog in rekening gebracht.
 6. Leidt annulering van een of meerdere deelnemers tot een daling van het aantal deelnemers dat lager is dan het minimaal aantal deelnemers zoals door ons is vastgesteld per activiteit dan kunnen wij deze annulering helaas niet in behandeling nemen. Het totaalbedrag van de reservering blijft dan gelijk aan de prijs per persoon x het minimum aantal deelnemers.
 7. Wavevents aanvaardt geen aansprakelijkheid van de door de klant reeds gemaakte kosten.
 8. Bij voortijdig vertrek door de deelnemer is de opdrachtgever de volledige prijs voor de overeengekomen activiteit verschuldigd.

ARTIKEL 9. OPZEGGING DOOR DE ORGANISATOR

 1. De organisator heeft te allen tijde het recht de overeenkomst op te zeggen in geval van gewichtige omstandigheden die onvoorzienbaar en niet te verhelpen of te vermijden zijn zoals bijvoorbeeld (burger)oorlog, terreur, virusuitbraak (negatief reisadvies, advies tot opschorten arrangementen vanuit RIVM), politieke onrust, natuurrampen, voedselschaarste, algemene stakingen, weersomstandigheden etc. De organisator is verplicht de opdrachtgever onverwijld en met opgaaf van redenen van de opzegging op de hoogte te stellen.
 2. Bij opzegging door de organisator wegens de in 9.1 genoemde omstandigheden voor aanvang van het arrangement of de activiteit heeft de opdrachtgever recht op volledige restitutie van de reeds betaalde gelden tenzij van tevoren een reserveactiviteit is afgesproken die uitvoerbaar is gedurende deze gewichtige en onvoorzienbare omstandigheden. De organisator zal zich inspannen de opdrachtgever een arrangement of activiteit van vergelijkbare kwaliteit aan te bieden, zo mogelijk in dezelfde periode.
 3. Ernstige tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst door de opdrachtgever en/of deelnemer, zoals een oneigenlijk gebruik van ter beschikking gestelde materialen, geven de organisator en/of de uitvoerende bedrijven het recht tot onmiddellijke opschorting van haar verplichtingen, in het bijzonder terugname van de door haar ter beschikking gestelde materialen en/of staking van de activiteiten. De organisator kan in dit geval de overeenkomst ontbinden door middel van een mondelinge verklaring aan de opdrachtgever en/of deelnemer. De organisator heeft recht op volledige vergoeding van alle door de opdrachtgever en/of deelnemer(s) veroorzaakte materiële of immateriële schade alsmede het geoffreerde bedrag.

ARTIKEL 10 VERPLICHTINGEN VAN DE ORGANISATOR

 1. De organisator is verplicht tot uitvoering van de overeenkomst naar de verwachtingen die de opdrachtgever op grond van de overeenkomst c.q. publicaties van de organisator redelijkerwijs mocht hebben. De organisator is naar gelang de omstandigheden verplicht de deelnemer hulp en bijstand te verlenen indien het arrangement of de activiteit niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die deze redelijkerwijs mocht hebben. Indien de oorzaak daarvan aan de opdrachtgever moet worden toegerekend, is de organisator tot verlening van hulp en bijstand verplicht voor zover dat redelijkerwijs van hem gevergd kan worden. De kosten voor de verleende hulp en bijstand komen in dat geval voor rekening van de opdrachtgever.
 2. De correctheid van de uitvoering van de overeenkomst dient mede beoordeeld te worden aan de hand van de gebruiken en beperkingen van de locatie waar de activiteiten plaatsvinden, aan de hand van het sportieve of avontuurlijke karakter van de activiteit en aan de hand van het bedrag van de overeenkomst.
 3. Wavevents is bevoegd (delen van) de activiteit of het evenement door derden te laten uitvoeren of met gebruikmaking van de deskundigheid van of begeleiding door derden te laten uitvoeren.

ARTIKEL 11. VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER EN / OF DEELNEMERS

 1. De opdrachtgever is verplicht bij de totstandkoming van de overeenkomst alle persoonlijke omstandigheden van zichzelf en/of degenen namens wie hij de overeenkomst aangaat aan de organisator of de uitvoerende bedrijven van de organisator te melden voor zover deze van invloed kunnen zijn op een goed verloop van het arrangement of de activiteit. Deze verplichting geldt met name voor alle relevante medische en conditionele bijzonderheden. Iedere deelnemer aan activiteiten in of op het water, niet zijnde rondvaarten, dient in het bezit te zijn van een erkend zwemdiploma of dient het ontbreken daarvan vooraf bekend gemaakt te hebben aan de organisator.
 2. De deelnemer is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van de organisator of de werknemers van de uitvoerende bedrijven om de goede uitvoering van de overeenkomst te bevorderen.
 3. De deelnemer is verplicht het ter beschikking gestelde materiaal te gebruiken op een wijze waartoe het krachtens zijn aard en de overeenkomst is bestemd. De deelnemer dient eventuele gebreken bij ontvangst van het materiaal te melden en vast te laten leggen. De deelnemer mag geen wijzigingen in het materiaal aanbrengen of dit aan derden in gebruik geven zonder toestemming van de organisator. De deelnemer stelt de organisator zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk bij het eind van de overeenkomst, op de hoogte van beschadiging of verlies van materialen. Voor een reparatieopdracht is vooraf toestemming van de organisator vereist. De deelnemer zal het ter beschikking gestelde materiaal aan het einde van de overeenkomst op de vooraf afgesproken plaats overdragen aan een werknemer van het uitvoerende bedrijf en wel in dezelfde staat als waarin de deelnemer het heeft ontvangen en zo schoon als mogelijk. De organisator is gerechtigd zonodig extra kosten voor schoonmaak, zoekacties, vervoer en berging van materialen, aangiften van vermissing e.d. aan opdrachtgever en/of deelnemer in rekening te brengen.
 4. De deelnemer die zodanige hinder of last veroorzaakt dat daardoor de uitvoering van het arrangement of de activiteit in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, die de veiligheid van zichzelf of anderen in gevaar brengt of die op onverantwoorde wijze omgaat met natuur en milieu, kan door de organisator of het uitvoerende bedrijf van (verdere) deelname aan het arrangement of de activiteit worden uitgesloten. Alle hieruit voortvloeiende extra kosten zijn voor rekening van de uitgesloten deelnemer of de opdrachtgever onder wiens verantwoordelijkheid deze deelnemer valt.
 5. Indien de deelnemer afwijkt van de aanbevolen route of het aanbevolen tijd- of reisschema en hierdoor extra kosten moet maken, zijn deze kosten voor rekening van de deelnemer.
 6. De organisator houdt zich het recht voor om fotografische of andere opnamen die tijdens het arrangement of de activiteit zijn gemaakt, te gebruiken voor promotiedoeleinden. Bezwaar hiertegen moet ter plekke mondeling worden ingediend aan de organisator of de werknemer van het uitvoerende bedrijf.
 7. De deelnemer is en blijft zelf verantwoordelijk voor de inschatting of hij in voldoende conditie is om desbetreffend arrangement of activiteit te beoefenen.
 8. Indien een opdrachtgever of deelnemer de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt en niet wordt vergezeld door een meerderjarige, dient de opdrachtgever of de deelnemer Wavevents of diens vertegenwoordiger in het bezit te stellen van een verklaring van geen bezwaar die is ondertekend door een wettelijke vertegenwoordiger, dan wel dient de wettelijke vertegenwoordiger de overeenkomst mede te ondertekenen. Gedurende de activiteit of het evenement dient tenminste één persoon (ouder of voogd) telefonisch bereikbaar te zijn. 

ARTIKEL 12. AANSPRAKELIJKHEID VAN DE ORGANISATOR

 1. Deelname aan het arrangement of de activiteit geschiedt op eigen risico van de opdrachtgever en/of deelnemer. Behoudens ingeval van opzet of grove schuld van de organisator zelf, is de organisator niet aansprakelijk voor enige vorm van schade, waaronder gevolgschade, die opdrachtgever en/of deelnemer lijden als gevolg van ongevallen die gebeuren tijdens het arrangement of de activiteit, tenzij en voor zover uitsluiting van aansprakelijkheid wettelijk niet geoorloofd mocht zijn.
 2. De organisator stelt de uitvoerende bedrijven aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een materieel gebrek in de door hen geboden faciliteiten en activiteiten indien dit materiële gebrek aan het uitvoerende bedrijf kan worden toegerekend, tenzij dit gebrek niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 3. De organisator is in ieder geval niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van:
  1. omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de deelnemer, zoals het niet hebben van een noodzakelijk reisdocument, een ontoereikende gezondheid of conditie, een ontoereikende persoonlijke uitrusting, onjuist handelen of niet-handelen, overschatting van de eigen vermogens of het negeren van instructies;
  2. het zich, bewust of onbewust, (laten) indelen van een deelnemer in een verkeerde categorie als bedoeld in artikel 3 en/of indien de deelnemer zich niet aan één of meerdere veiligheidsvoorschriften houdt en/of zijn conditie, zoals bedoeld in artikel 3, niet voldoende was om desbetreffend arrangement of activiteit te beoefenen.
  3. handelingen en invloeden van niet direct bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden; omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van de organisator en die krachtens de Nederlandse wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan de organisator kunnen worden toegerekend.
 4. De opdrachtgever en/of deelnemer wordt aangeraden een passende ongevallen-, reis en/of annuleringsverzekering af te sluiten. Organisator aanvaardt nimmer aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een reis-, ongevallen en/of annuleringsverzekering.
 5. Wavevents stelt deelnemers in staat alcoholische dranken te nuttigen naar eigen inzicht en op eigen risico. Wij verzoeken de deelnemers om raadzaam om te gaan met de mate van alcohol die de deelnemer consumeert en kunnen geen verantwoordelijkheid accepteren als deelnemers excessief drinken dat leidt tot: schade, ziekte, verwonding of overlijden.
 6. Alle deelnemers zijn verantwoordelijk voor hun eigen veiligheid en gezondheid tijdens onze evenementen.  Onze begeleiders zullen hun uiterste best doen om de veiligheid en gezondheid van de deelnemers te waarborgen bij alle locaties die wij bezoeken tijdens een activiteit of evenement. Desalniettemin, Wavevents kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor gevaarlijke of onvermijdelijke situaties tijdens het deelnemen aan een evenement. Wavevents sluit niet uit dat er tijdens een activiteit of evenement een element van mogelijk risico is. Alle deelnemers gaan bij deze akkoord met dit mogelijke risico en dienen alleen deel te nemen aan onze activiteiten uit vrije wil en op hun eigen risico.
 7. De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid gelden ook ten behoeve van werknemers en andere vertegenwoordigers van de organisator en/of de uitvoerende bedrijven, tenzij de wet dit uitsluit.

ARTIKEL 13. AANSPRAKELIJKHEID VAN DE OPDRACHTGEVER EN / OF DEELNEMER

 1. De opdrachtgever en/of deelnemer is jegens de organisator aansprakelijk voor schade of enig ander nadeel dat wordt veroorzaakt door het doen of nalaten van hemzelf, of door hem toegelaten derden.
 2. De opdrachtgever en deelnemer vrijwaren Wavevents voor alle aanspraken van derden op vergoeding van enige door deze derden geleden schade die op grond van voorgaande bepaling voor rekening van de opdrachtgever of deelnemer komt.

ARTIKEL 14. KLACHTEN

 1. Indien de deelnemer een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst constateert, dient hij deze zo spoedig mogelijk te melden bij de betrokken werknemer van de organisator, opdat deze een passende oplossing kan treffen. Indien de tekortkoming niet binnen redelijke termijn wordt opgelost en afbreuk doet aan de kwaliteit van het arrangement of de activiteit, moet deze zo spoedig mogelijk worden gemeld aan de organisator of een vertegenwoordiger van het uitvoerende bedrijf ter plekke.
 2. Indien de klacht ter plaatse niet naar tevredenheid behandeld wordt, kan deze uiterlijk binnen 14 dagen na afloop van het arrangement of de activiteit via e-mail en gemotiveerd worden ingediend bij de organisator.
 3. Iedere aanspraak uit welke hoofde dan ook, als ook ieder recht op ontbinding van de overeenkomst, vervalt bij niet tijdige melding indien het arrangement of de activiteit geen doorgang heeft gevonden.
 4. Het indienen van een klacht ontheft de opdrachtgever niet van de overeengekomen betalingsverplichting.

ARTIKEL 15. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

Op iedere overeenkomst tussen Wavevents  en de wederpartij is Nederlands recht van toepassing.

ARTIKEL 16. AUTEURSRECHT, INDUSTRIEEL EIGENDOM

1. Wavevents  behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
2. Industriële of intellectuele eigendomsrechten van door Wavevents  bedachte of tot stand gebrachte
programma’s, opdrachten, ideeën, activiteiten zullen zonder verdere toestemming alleen Wavevents  toebehoren