fbpx
Algemene informatie en voorwaarden 2018-02-27T10:57:36+00:00

Algemene Informatie

Hierbij onze Algemene Informatie en Algemene Voorwaarden. Deze voorwaarden zijn landelijk bepaald, maar onderhevig aan eventuele veranderingen en/of aanpassingen welke de locatie kan/mag aanpassen in goed overleg met de opdrachtgever. (inzake duur van een optie, annulering, hoogte van aanbetaling etc.).

Optie en definitieve boeking
Op uw verzoek plaatsen wij bij beschikbaarheid een optie op uw gewenste datum. Deze optie heeft een geldigheid van 14 dagen. Als de optietermijn is verstreken, nemen wij contact met u op. Als u al eerder een beslissing neemt, vernemen wij dat graag van u. Mocht er tussentijds een tweede aanvraag komen, dan zullen wij contact met u opnemen. Zodra wij de getekende offerte van u per mail of fax hebben ontvangen, is uw boeking definitief.

Prijzen
Alle prijzen zijn per persoon. Alle prijzen en informatie zijn onder voorbehoud van fouten en wijzigingen. Alle prijzen in euro en inclusief BTW.

Facturatie
Bij een factuurbedrag hoger dan € 500,00 sturen wij u een factuur. Zes weken voor de datum van uw evenement ontvangt u een eerste voorschotnota van 50% van het totaalbedrag, welke uiterlijk 10 dagen voor uw evenement betaald dient te worden. Na afloop van uw evenement sturen wij u de eindfactuur voor de restantbetaling.

Bij onverhoopt afzeggen
Mocht de bijeenkomst van uw zijde niet door kunnen gaan, dan geldt het volgende m.b.t. de voorschotten:
• Bij annulering tot 30 dagen voor de dag van het event, betalen wij 50% van het eerste voorschot retour.
• Bij annulering tot 14 dagen voor de dag van het event, betalen wij 25% van het eerste voorschot retour.
• Bij annulering na 14 dagen voor de dag van uw event, is uw aanbetaling vervallen.

Aantal personen
Het definitieve, voor de eindafrekening bindende aantal personen dient uiterlijk 7 dagen voor aanvang van uw evenement te worden medegedeeld. Een vermindering van het aantal personen zal nooit meer zijn dan 10% van het overeengekomen aantal personen in uw offerte. Mocht de vermindering van het overeengekomen aantal personen op de avond van het evenement toch meer zijn dan genoemde 10% dan zal er worden gefactureerd op basis van het overeengekomen aantal personen.
Indien er meer personen komen dan het uiteindelijk overeengekomen aantal, dan zal dit op basis van nacalculatie worden gefactureerd.

Verplichtingen
Wavevents is, onverminderd het bepaalde in de hiernavolgende artikelen, krachtens de horecaovereenkomst/offerte verplicht op de overeengekomen tijdstippen de overeengekomen horecadiensten te verlenen op de in Wavevents gebruikelijke wijze.

De in voorgaand artikel genoemde verplichting geldt niet:
a) in geval van overmacht aan de zijde van Wavevents;
b) indien de gast niet of meer dan een half uur te laat verschijnt;
c) indien de klant de waarborgsom/tussentijdse betaling niet tijdig voldoet;
d) indien de klant, ondanks een daartoe strekkend verzoek, niet tijdig een omzetgarantie afgeeft;
e) indien de klant op enige andere wijze niet volledig voldoet aan al zijn verplichtingen welke hij uit welken hoofde ook jegens het bedrijf heeft.

Wavevents is gerechtigd om het verlenen van diensten achterwege te laten dan wel op ieder moment te staken indien de gast zich niet gedraagt als overeenkomt met de stand en de exploitatie van zijn bedrijf.

Indien de gast niet binnen een half uur na het gereserveerde tijdstip is gearriveerd kan Wavevents de reservering als geannuleerd beschouwen.

Annuleringen van reserveringen
In geval van no-show zal de klant in alle gevallen verplicht zijn de reserveringswaarde te betalen.
Bedragen die Wavevents met het oog op de geannuleerde overeenkomst ten tijde van de annulering reeds aan derden verschuldigd is geworden dienen door de klant te allen tijde volledig aan Wavevents te worden vergoed, mits Wavevents niet onredelijk gehandeld heeft door de betreffende verplichtingen aan te gaan.

Wanneer een reservering is gemaakt dan geldt voor annulering van die reservering het navolgende:
a. bij annulering meer dan 14 dagen voor het gereserveerde tijdstip zal geen vergoeding verschuldigd zijn;
b. bij annulering 14 dagen of minder doch meer dan 7 dagen voor het gereserveerde tijdstip zal de klant 25% van de reserveringswaarde verschuldigd zijn;
c. bij annulering 7 dagen of minder voor het gereserveerde tijdstip zal de klant 50% van de reserveringswaarde verschuldigd zijn.
d. bij annulering 3 dagen of minder voor het gereserveerde tijdstip zal de klant 75% van de
reserveringswaarde verschuldigd zijn.

Waarborgsom, aan- en tussentijdse betaling
Wavevents kan te allen tijde van de klant verlangen dat deze onder het bedrijf deponeert of doet deponeren een waarborgsom ter hoogte van maximaal de reserveringswaarde minus eventuele reeds verrichte tussentijdse betalingen. Ontvangen waarborgsommen worden deugdelijk geadministreerd, dienen uitsluitend tot zekerheid voor het bedrijf en gelden uitdrukkelijk niet als reeds gerealiseerde omzet.

Wanneer een reservering is bevestigd dient 14 dagen voor datum van aanvang de aanbetaling overgemaakt te zijn. Wavevents hanteert ten allen tijde een aanbetaling overeenkomst. De hoogte hiervan wordt vooraf met de opdrachtgever bepaald.

Wavevents mag zich verhalen op het ingevolge de voorgaande bepalingen gedeponeerde bedrag terzake al datgene wat de klant uit welken hoofde ook aan hem verschuldigd is. Het overschot dient door het bedrijf onverwijld aan de klant te worden terugbetaald.

Aansprakelijkheid van de gast en/of klant
De klant en de gast en degenen die hem vergezellen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voor Wavevents en/of enige derde is en/of zal ontstaan als direct of indirect gevolg van wanprestatie (toerekenbare tekortkoming) en/of onrechtmatige daad, waaronder overtreding van de huisregels is begrepen, begaan door de klant en/of de gast en/of degenen die hem vergezellen, alsmede voor alle schade die is veroorzaakt door enig dier en/of enige stof en/of enige zaak waarvan zij houder zijn of die onder hun toezicht staan.

Copyright en Portretrecht
a. Op alle door Wavevents geplaatste teksten en foto’s geldt het copyright van Wavevents. Het is daarom niet toegestaan foto’s of teksten van de webpagina’s van Wavevents te gebruiken of kopiëren. Dit geldt zowel voor de website, als de overige mediakanalen zoals facebook, twitter en publicaties in (online) magazines en kranten.
b. Bij deelname aan een door Wavevents georganiseerd Event wordt foto- en videomateriaal geschoten. Indien de Opdrachtgever (of een deelnemer van een Event) niet gefotografeerd of gefilmd wil worden dient dit vooraf uitdrukkelijk aangegeven te worden.
c. Aan de door Wavevents gebruikte foto’s en video’s kunnen geen rechten worden ontleent.

Gastronomie
Wavevents is niet verantwoordelijk over het inhuren van de horeca locatie.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN NORTHSTORM

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Activiteiten: alle programma’s, evenementen en activiteiten welke door Northstorm worden georganiseerd.
2. Opdrachtgever: alle bedrijven, consumenten en andere deelnemers die gebruik maken van de diensten van Northstorm.
3. Leverancier: degene, niet zijnde opdrachtgever, die goederen, diensten, of andere op geld waardeerbare prestaties
aan Northstorm levert.
4. Directie: zij die als directeuren van Northstorm staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Den Haag
onder nummer 57662711.
5. Wederpartij: zowel opdrachtgever, deelnemer als leverancier.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Northstorm en een wederpartij
waarop Northstorm deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door
partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

Artikel 3. Offerte
1. Aan de hand van de wensen of doelstellingen van de opdrachtgever c.q. deelnemer worden programmavoorstellen
opgemaakt, bevattende: prijsindicaties, programma beschrijvingen en een tijdsindeling; deze programmavoorstellen
worden als offerte naar de klant verzonden.
2. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4. Overeenkomst
Aanmeldingen, bevestigingen of reserveringen voor een door Northstorm georganiseerde activiteit gebeurt
schriftelijk of mondeling. Men kan zich zowel telefonisch, per e-mail of via de website voor een activiteit aanmelden c.q. deze bevestigen. Ten alle tijden, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op de aanmelding, bevestiging of reservering.

Artikel 5. Inachtneming van de risico’s
Een opdrachtgever die de bevestiging van de overeenkomst heeft ondertekend (of telefonisch dan wel per e-mail
heeft bevestigd) verklaart; kennis te hebben genomen van de eventuele moeilijkheidsgraad, zwaarte en risico’s van de activiteiten waaraan wordt deelgenomen, alle relevante medische en/of conditionele bijzonderheden te hebben
gemeld. En iedere aangemelde deelnemer dient wat betreft de gezondheid en conditie in staat te zijn aan de
activiteiten deel te nemen zonder daarbij zichzelf of anderen in gevaar te brengen.

Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst
1. Northstorm mag de overeenkomst c.q. bevestiging wijzigen wegens gewichtige, de wederpartij onverwijld
meegedeelde, omstandigheden.
2. Northstorm mag tot 7 dagen voor de aanvang van de activiteit de prijs hiervan verhogen in verband met
wijzigingen in de kosten.
3. Northstorm houdt zich het recht voor om de deelnemersprijs aan te passen in geval van tussentijdse wijzigingen in
de groepsgrootte. De toegestane wijziging in deelnemersaantal, zonder consequentie voor de arrangementsprijs,
bedraagt 10%.
4. Wijziging in groepsgrootte dient schriftelijk, uiterlijk 1 week voor arrangementsdatum, te worden gemeld. Bepalend is de datum waarop Northstorm het annuleringsbericht ontvangt. Wijzigingen die binnen 7 dagen worden
doorgegeven, zullen niet worden verrekend.
5. Bij wijziging van een arrangementsdatum door opdrachtgever houdt Northstorm zich het recht voor
wijzigingskosten in rekening te brengen à 5% van de prijs met een minimum van € 50,00 exclusief BTW.

Artikel 7. Volmachten
1. Enkel en alleen de directie van Northstorm – hetzij persoonlijk hetzij bij schriftelijke volmacht aan één van de
medewerkers van Northstorm – is bevoegd om in een overeenkomst bedingen op te nemen die afwijken van deze
algemene voorwaarden.
2. Degene, die namens de wederpartij optreedt, wordt verondersteld daartoe door de wederpartij gemachtigd te zijn.
3. Bij bevestiging van een activiteit bij Northstorm wordt aangenomen dat het bestuur van het deelnemende bedrijf,
vereniging of instelling en de contactpersoon zich akkoord verklaren met de algemene voorwaarden, zoals hier
beschreven.

Artikel 8. Hoofdelijke aansprakelijkheid
Diegene die de activiteit boekt namens andere deelnemers, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle anderen die hij
aanmeldt.

Artikel 9. Schade
1. Kosten voortkomend uit schade en/of vernielingen aangericht door deelnemers zullen, voor zover niet op de
dader(s) zelf te verhalen, door de opdrachtgever c.q. deelnemer betaald worden.
2. Wanneer een deelnemer overlast bezorgt, zodanig dat de relatie tussen Northstorm en de eigenaren van de
locatie en/of de leverancier ernstig wordt geschaad, kan de betreffende deelnemer van deelname worden
uitgesloten. Eventuele hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de betreffende deelnemer of
opdrachtgever.

Artikel 10. Begeleiding
1. De deelnemers die een activiteit met Northstorm zijn overeengekomen, zijn verplicht gedurende het gehele
programma de aanwijzingen van de leiding op te volgen wanneer deze aanwijzingen noodzakelijk zijn om een goede
en veilige voortgang van de activiteit te kunnen waarborgen.
2. Wanneer tijdens de activiteit blijkt dat een deelnemer fysieke of psychische gebreken vertoont, zich aan wangedrag schuldig maakt of op overige wijze hinder of overlast oplevert of kan opleveren, kan de deelnemer van verdere deelname worden uitgesloten. Eventuele hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de betreffende deelnemer.

Artikel 11. Betaling, rente en incassokosten
1. Betalingen dienen uiterlijk te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum tenzij anders is overeengekomen.
2. Northstorm is gerechtigd aan de opdrachtgever c.q. deelnemer een voorschot van het totaalbedrag te laten
betalen.
3. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever c.q. deelnemer in verzuim; de
opdrachtgever is vanaf het moment van verzuim over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per
maand.
4. Voorts is de opdrachtgever c.q. deelnemer gehouden tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten gelijk
aan 15 % van het gevorderde.
5. Variabele kosten, zoals extra catering, extra activiteiten, transportkosten, consumpties e.d. welke genuttigd worden tijdens alle activiteiten worden – tenzij anders overeengekomen – achteraf aan de opdrachtgever doorberekend.
6. Northstorm vraagt bij bedrijfs-, groeps- en school-evenementen een aanbetaling van 50% van het totale
factuurbedrag.
7. Northstorm is gerechtigd van deze annulerings-/betalingsvoorwaarden af te wijken.

Artikel 12. Annulering
1. Annulering dient te allen tijde schriftelijk en per e-mail te geschieden. Datum poststempel wordt gehanteerd voor de berekening van de annuleringstermijn.
2. Indien een overeenkomst wordt geannuleerd zijn voor iedere opdrachtgever c.q. deelnemer naast eventueel
verschuldigde reserveringskosten tevens annuleringskosten verschuldigd.
3. Bij annulering zal Northstorm de volgende kosten in rekening brengen:
a. van 8 tot 14 dagen voor aanvang: 25% van de arrangementsprijs;
b. binnen 7 dagen (inclusief) voor aanvang: 50% van de arrangementsprijs;
c. binnen 2 dagen (inclusief) voor aanvang of later: 100% van de arrangementsprijs.
Dit geldt ook als een deelnemer niet aanwezig is zonder annulering.
4. Mochten de werkelijke kosten van de zijde van Northstorm ten gevolge van de annulering de in van dit artikel lid 3 genoemde annuleringskosten overstijgen, dan kunnen evenzeer de meerkosten in rekening gebracht worden.
5.Northstorm behoudt zich het recht voor activiteiten te annuleren zonder dat Northstorm zich op enigerlei wijze
verplicht tot anders dan eventuele terugbetaling van reeds betaalde facturen.

Artikel 13 – Herroepingsrecht

1.Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.

2.Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 14 – Kosten in geval van herroeping

1.Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

2.Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

Artikel 15 – Uitsluiting herroepingsrecht

  1. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
  2. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
  3. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
  4. betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 16. Aansprakelijkheid Northstorm
1.Deelname aan arrangementen en/of activiteiten geschiedt voor risico van opdrachtgever en/of deelnemer.
Behoudens ingeval van opzet of grove schuld van Northstorm, is de organisator niet aansprakelijk voor enige
vorm van schade.
2. Northstorm is in ieder geval niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van:
a. omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de deelnemer en/of opdrachtgever, zoals het niet hebben van een een
ontoereikende gezondheid of conditie, een ontoereikende persoonlijke uitrusting, on- juist handelen of niet-handelen, overschatting van de eigen vermogens of het negeren van instructies;
b. het zich, bewust of onbewust, (laten) indelen van een deelnemer in een verkeerde categorie en/of indien de
deelnemer zich niet aan één of meerdere veiligheidsvoorschriften houdt en/of zijn of haar conditie, niet voldoende was om de desbetreffende activiteit te beoefenen.
c. handelingen en invloeden van niet direct bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden; omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van de Northstorm en die krachtens de Nederlandse wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan Northstorm kunnen worden toegerekend.
3. De opdrachtgever en/of deelnemer wordt geacht een passende ongevallen-, reis- en annuleringsverzekering af te
sluiten. Northstorm aanvaardt in ieder geval nimmer aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op
vergoeding bestaat, of op grond van de hieraan voorafgaande zin wordt geacht te bestaan, uit hoofde van een reis-,
ongevallen en/of annuleringsverzekering.
4. De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid gelden ook ten behoeve van
werknemers en andere vertegenwoordigers van Northstorm, het boekingskantoor en betrokken dienstverleners,
alsmede hun personeel, tenzij de wet dit uitsluit.
5. Indien zich bij de uitvoering van een arrangement onverhoopt een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid
van Northstorm leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door
Northstorm gesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft.

Artikel 17. Aansprakelijkheid van de opdrachtgever en/of deelnemer
De deelnemer en/of de opdrachtgever is jegens Northstorm aansprakelijk voor schade of enig ander nadeel dat
wordt veroorzaakt door het doen of nalaten van hemzelf, of door hem “toegelaten” derden.

Artikel 18. Toepasselijk recht
Op iedere overeenkomst tussen Northstorm en de wederpartij is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 19. Auteursrecht, industrieel eigendom
1. Northstorm behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
2. Industriële of intellectuele eigendomsrechten van door Northstorm bedachte of tot stand gebrachte
programma’s, opdrachten, ideeën, activiteiten zullen zonder verdere toestemming alleen Northstorm toebehoren.